0942.558.686

“NGƯỜI ĐẸP KINH BẮC 2019 - TOẢ SÁNG MIỀN QUAN HỌ”

Tổng đạo diễn: Hoàng Công Cường

Ekip Đạo diễn - Cố vấn nội dung chương trình: HCC Productions

Thời gian: 20.02.2019

Địa điểm: Bắc Ninh

f
ffff
fffff